KDO SMO

Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana (krajše: Društvo PO MOČ Sežana) je nevladna, neprofitna organizacija in kot samostojno društvo deluje od leta 2000 dalje. Leta 2002 je bil društvu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, v letu 2019 pa status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 

Prioritetna naloga društva je izvajanje programa s področja socialnega varstva »Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim«, ki izhaja iz potreb samih uporabnikov in temelji na strokovni podlagi. Programu je bil leta 2014 s strani Socialne zbornice Slovenije podeljena strokovna verifikacija javnega socialnovarstvenega programa.

 

Pogoji za vstop v program: Vstop je prostovoljen in brezplačen. Uporabnikom programa ni potrebno biti tudi član društva (ni potrebno plačilo letne članarine). Uporabnikom je zagotovljena anonimnost.  

Namen: Namen programa je socialna integracija in podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim (ter ljudem iz ostalih ranljivih skupin, v kolikor se vključijo v program) pri zmanjševanju, odpravljanju ali obvladovanju socialnih stisk in težav, s poudarkom na preprečevanju in zmanjševanju škodljivih posledic uživanja nedovoljenih drog, predvsem pri tistih uporabnikih in uporabnicah, ki (še) ne želijo ali ne zmorejo vzpostaviti abstinence.

Program je namenjen zmanjševanju tveganja za javno zdravje in izboljšanju kakovosti življenja samih uporabnikov in širše družbe. Podpore uporabnikom ne pogojujemo z abstinenco, čeprav je le ta zaželen, vendar ne nujen cilj. Aktivnosti programa so predvsem informiranje, podpora uporabnikom, aktivnosti namenjene zmanjševanju škode in skrbi za javno zdravje (zagotavljanje brezplačnih kondomov, dostopnost do brezplačnega sterilnega materiala na štirih lokacijah...) ter različne oblike skupinskega dela (skupine za samopomoč, ustvarjalne delavnice). Socialno delavski delovni odnos temelji na definiciji problema s posameznikom. V prostorih, kjer izvajamo program, poteka z namenom zmanjševanja škode tudi zamenjava pribora za injiciranje drog, kjer uporabniki lahko vrnejo infektivni material v namenske zabojnike ter obenem prevzamejo brezplačni sterilni pribor in kondome.  

 

Uporabniki našega programa so ljudje, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovi  bližnji (svojci, partnerji, prijatelji, sodelavci, znanci…).  

Ciljna skupina uporabnikov:

ljudje, ki uživajo nedovoljene droge in želijo prenehati; ljudje, ki uživajo nedovoljene droge in se niso pripravljeni oz. ne želijo odpovedati drogi; ljudje, ki nedovoljenih drog ne uživajo več, vendar izražajo potrebo po podpori pri vzdrževanju spremembe, reintegraciji v družbo (v delovno sredino, obstoječe socialne mreže) ali pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže in podobno; bližnji vseh zgoraj navedenih skupin uporabnikov; bližnji tistih uživalcev drog, ki se ne želijo vključiti v nizkopražne ali višjepražne programe oz. ne čutijo potrebe po tem; ljudje iz ostalih ranljivejših skupin.   

 

Način dela, metode dela z uporabnikom:

delo s posameznikom v skladu z definicijo problema; skupinska obravnava v različnih skupinah za samopomoč; delo z družino; skupinsko delo v likovno ustvarjalnih delavnicah; skupinske rekreativne in sprostitvene dejavnosti  

    

Cilji programa:

Splošen cilj našega programa je socialna integracija in izboljšanje kvalitete življenja ljudi, ki se vključujejo v naš program, kar pomeni spreminjanje vseh tistih področij življenja posameznikov, s katerimi niso zadovoljni in jih želijo spremeniti, obenem pa opremiti ljudi s koristnimi informacijami, materiali in različnimi socialnimi veščinami. 

Opredelitev ciljev našega programa: obisk programa, prostora; opolnomočeni uporabnik; informiranost o pravicah; urejenost statusa; prepoznavnost programa; ozaveščanje svojcev; preprečevanje okužb, zmanjševanje tveganih načinov uživanja drog ter zmanjševanje tveganja za javno zdravje; dostopnost do storitev; ozaveščanje javnosti 

 

Delovni čas: Program dnevnega centra je uporabnikom dostopen skozi vse leto vsak delavnik od  od 8. do 15. ure, prost dostop do sterilnega materiala v Lekarni Sežana, Lekarni Divača in Lekarni Komen pa v času delovnega časa lekarn. 

Financiranje: Glavni sofinancer našega programa je RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (več kot 50%)   

 

 

logo_mddsz
Ostali sofinancerji: Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen, Občina Divača.

Dodatna sredstva pridobivamo tudi iz simboličnih članarin članov/članic društva (letna članarina za leto 2020 znaša 15 €), saj uporabnikom programa ni potrebno biti tudi član/članica društva in plačati članarine, ter donacij.

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Koper nam omogoča dobavo brezplačnega materiala za intravenozne uživalce nedovoljenih drog ter odvoz infektivnega materiala, zbranega v namenskih kontejnerjih. 

 

Če želite, lahko namenite del dohodnine (0,5%) za naše društvo, s čimer ne izgubite ničesar. Če omenjenega 0,5% ne namenite za donacije, ostane državi.

Obrazec za namenitev dela dohodnine je možno oddati:

               - osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu ali

               - elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURSeDavki

             (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije- Obrazci (Doh-Don)  - elektronska oddaja)

 

 

Podatki o društvu: številka bančnega računa:

03179 – 1000006186  odprt pri: SKB banka d.d. Ljubljana, Trg Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

davčna številka: 84364041
z
avezanec za DDV: NE  

 

Naslov:

Društvo PO MOČ Sežana
Ulica 1. maja št. 1
6210  SEŽANA
telefon: 05/7302 120
e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript